tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
To defend one's self by smacking a bitch/trick.
The nigga came at me, so I had to schmalack him.
viết bởi Fatman B 31 Tháng tám, 2005