tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
secret code word for alcohol
Dude, make sure you bring the schmalcohol to the party, or else we won't get crizunk.
viết bởi J T Dollar Sign 26 Tháng chín, 2003