tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a whole lot, many, bunch
If you don't use a condom and get her pregnant you'll have a schmattering of problems.
viết bởi Martin Bellard 24 Tháng hai, 2005
 
2.
whole bunch; lots; many
If you don't put oil in your car you'll have a schmattering of problems
viết bởi Martin Bellard 24 Tháng hai, 2005