tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Unknown bodily substance found on everyday items.
"Amanda left a bunch of schmead on my monitor and keyboard."
viết bởi retlehs 15 Tháng chín, 2006