tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The phittest most beautiful girl ever.
Jack: "I think Sophie's the schmexayerest"
Charlie: "I have to agree she is"
viết bởi IndieZelda 28 Tháng chín, 2010

Words related to schmexayerest

beautiful cute hot phitt phittest pretty sexy
 
2.
The phittest most beautiful girl ever.
Jack: "I think Sophie's the schmexayerest"
Charlie: "I have to agree she is"
viết bởi IndieZelda 28 Tháng chín, 2010