tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

schmitty's cannon chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?