tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
that lightheaded feeling you get from a good menthol ciggarette.
*PUFF* Damn i am so schmoozed
viết bởi Atari2924 01 Tháng năm, 2005