tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the act of receiving a blow job
Guy 1 - Dude, shes gonna schmop on my domepiece tonight.
Guy 2 - Sweet.
viết bởi gin078 20 Tháng năm, 2009

Words related to schmop on my domepiece

beej bj blow j blow job head