tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
what the...? in german.
microwave: im a microwave.
me: schto etta?
viết bởi katie (the cosmic food[broccolli]) 29 Tháng tám, 2003