tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Having sex.
Shelley didn't know that her husband was schtupping the next-door neighbour.
viết bởi Anonymous 07 Tháng một, 2003