tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
n. vagina, obviously. Vaginas have holes. Schupii is a term of endearment for the big hole in a vagina.
My SCHUPii was stuffed with PANTiPOLEs.
viết bởi SHit Tooth STU 12 Tháng sáu, 2008