tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Derogatory slang derived from the German "schwatze", which would be slang for "schwartz". Both mean "black".
"That schvoogi went and stoll my TV."
viết bởi anotherfabrication 21 Tháng ba, 2007
 
2.
Derogatory slang derived from the German "schwatze" which means "chatter" & "schwarz" which means "blackish".
Das schwarzbraune (schvoogi) Mensch ist nichts Gutes. (Literally: That blackish man is up to no good.)
viết bởi Richard Blake Dawson 04 Tháng năm, 2010