tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
Something that looks unappealing; Haggard
The leaves on the ground look very schwarflee.
viết bởi Tim00000 11 Tháng hai, 2012