tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
genetic mix of a scorpion and a tarantula.
wow that scorpantula just stung me on the nuts
viết bởi mike northman 28 Tháng tư, 2005