tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

scotch-taped ass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?