tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
when your computer screen locks up
Stupid computer has screenstipation again...
viết bởi Gav's girl 01 Tháng năm, 2010