tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
kisses that i, or any other sexy girl give.
Rachael's are srumtrulicious.
viết bởi Rachael Mielke 02 Tháng tư, 2005