tìm từ bất kỳ, như là fleek:

sd.kfz. 251 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?