tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Seabones is a phrase to use if someone is ignoring you.
Person 1: Hello
Person 1: You there?
Person 1: Seabones?

Person 2: Sorry I was watchin TV.
viết bởi Sampywampy 03 Tháng mười một, 2012