tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

second-class citizen chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?