tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0
viết bởi minipie8 02 Tháng mười, 2004
 
2.
Microsoft's most prominent problem.
Microsoft has more security holes than a block of swiss cheese has normal holes.
viết bởi The Dork Cheese 13 Tháng mười hai, 2004