tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

seeding your love chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?