tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Becoming very hot during the summer when ending 8th grade and starting highschool
-Woah! Mandy got sehkseh!
viết bởi RJ 03 Tháng tư, 2005