tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
to be enthusiastically welcome
sooooo welcome
-Thank you Nicole.
-You're selcome Derek!
viết bởi Derekkk 17 Tháng chín, 2006