tìm từ bất kỳ, như là thot:

self worth chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?