tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

self-denial chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?