tìm từ bất kỳ, như là smh:

self-importance chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?