tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Raping one-self.
Your mind tells you NO, but your body tells you yeeaaah.
Self-Rape: Courtney is self-raping herself! That dirty snow ho!
viết bởi DividedTheyFall 23 Tháng năm, 2008