tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A mansecks filled semester at college
"Damn, I had a grip of mansecks this semenster at school."
viết bởi Anonymous 03 Tháng tư, 2003