tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

semi-jerki from times chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?