tìm từ bất kỳ, như là smh:

semi-productive chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?