tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

sensory integration dysfunction chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?