tìm từ bất kỳ, như là sex:

sentance ending date chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?