tìm từ bất kỳ, như là wyd:

september 21 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?