tìm từ bất kỳ, như là cunt:

sequal-ized chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?