tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

serial attacks chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?