tìm từ bất kỳ, như là cunt:

serial attacks chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?