tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

servant of the bones chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?