tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a lover (italian slang)

someone who falls in love easily
''are you a servente?''
''hes a servente''
''what a servente''
viết bởi sammy 12 Tháng ba, 2005
 
2.
a lover (italian slang)
''are you a servente?''
''hes a servente''
viết bởi sammy 12 Tháng ba, 2005