tìm từ bất kỳ, như là trill:

sex barter system chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?