Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

sex flick chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?