tìm từ bất kỳ, như là spook:

sexual intercourse=, with you tomorrow night. 4.Have a knick bocker, wonderful, day chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?