tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
its a lizard thats sexy
lizard 1: Im sexy
lizard 2: yeah like totally
lizard 3: U r some super sexy lizard girrrrrrl
viết bởi the sexy lizard 12 Tháng chín, 2012