tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

sf bathouses chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?