tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

sh*t on the chin chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?