tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
short for shut the fuck up
sha fu! im tryin to talk nigga
viết bởi B-Lizzle 29 Tháng bảy, 2006