tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
What you call someone who screws everything up- like calling a 69 a 96.
Oh man she just pulled a total shaggy96.
viết bởi Sheila Serio 30 Tháng chín, 2004