tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Coolest Kid in the World
My your as cool as Shajeecool.
viết bởi Thgreatone 03 Tháng năm, 2005