tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

shaking my damn head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?