tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
slang word for money
nice jacket...yeah i picked it up for 20 shamolions...bargain!
viết bởi ladybird6917 06 Tháng mười một, 2012