tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The mashing together of: we shall and indeed.
1. We need to go pong.
2. Shandeed my good man.
viết bởi chipmonkie10 20 Tháng tư, 2008